Proces oštrenja reznih alata vršimo primenom najsavremenijih 5-osnih CNC brusilia uz podršku visokokvalitetnog upravljačkog sistema koji osigurava potpunu automatizaciju i nadzor kvaliteta procesa oštrenja.

PVD PROCES PRESVLAČENJA

Nanošenje tvrdih slojeva na površinu nekog metalnog predmeta se izvodi sa ciljem poboljšanja njenihosobina. Debljina I svojstva nanešenog sloja (ili više slojeva) mogu biti različite, zavisno od zahteva I primenjenogpostupka. Najčešći zahtevi koji se postavljaju u primeni određenog metalnog predmeta su: otpornost na habanje,antikorozivna zaštita, otpornost na visoku radnu temepraturu, visoka postojanost osobina u primeni, mali koeficijenttrenja I smanjenje prijanja obradjivanog materijala na radni komad. Zavisno od materijala metalnog predmeta Iuslova njegove eksploatacije bira se proces presvlačenja, a zbog izrazitih prednosti u odnosu na ostale, najčešće u primeni su:

CVD – hemijsko taloženje elemenata iz parne faze

Kod ovog postupka tvrdi sloj nastaje reakcijom gasova na površini predmeta koji se presvlači pri relativnovisokim temperaturama (oko 1000 0C). Kretanje čestica u radnoj komori nije usmereno tako da se formiraravnomerni sloj bez potrebe preduzimanja potrebnih mera (npr. kretanje komada). Ovom metodom se mogupresvlačiti i elementi veoma složenog oblika (površine van zone vidokruga). Pri hemijskoj reakciji nastaju sporedniprodukti koji se moraju uklanjati iz komore i veoma su štetni po okolinu. Ovim postupkom se najčešće presvlačedelovi od tvrdog metala. Ako se ovaj postupak primeni na čelične delove, onda se oni moraju naknadno termičkiobrađivati.

PVD – fizičko taloženje elemenata iz parne faze

Ovim postupkom se mogu formirati slojevi čistih metala (aluminijum, hrom, titan i dr.), slojevi jedinjenja(karbidi titana, tantala, molibdena i dr.) na površini metalnih delova. Delovi moraju biti elektroprovodljivi irazmagnetisani. Materijal koji treba nataložiti se prvo prevede u parnu fazu isparavanjem u vakuumu. Zatim sečestice isparenog materijala usmeravaju električnim poljem na negativno naelektrisanu površinu radnog predmeta.Postupak se izvodi na relativno niskimtemperaturama od 200 – 500 0C, a debljina nanešenog sloja je nekolikomikrona. Da bi sloj bio jednake debljine delovi moraju planetarno rotirati u radnom prostoru komore, pa se ne mogu kvalitetno presvući delovi koji imaju površine van zone vidokruga (maksimalna dubinapresvlačenja otvora je doprečnika otvora). Niska temperatura procesa omogućava nanošenje slojeva na završno obrađene delove i neiziskuje dodatnu termičku ili završnu obradu (brušenje, poliranje). Ovo je veoma skupa oprema, jer sadržisofisticirani reaktor i vakuum sistem da bi se stvorili uslovi za generisanje i transport parnih vrsta. Ali je ekološki prihvatljivija, zbog niskih temperatura procesa i neizdvajanja štetnih sastojaka.

 

toolprecision-logo

 

Za više informacija, klikom na logo posetite sajt kompanije ToolPrecision